נגישות

1. הגדרות:

עורכת המבצע הינה חברת מובילאיי טכנולוגיות ראייה בע"מ (להלן: "החברה") מרחוב הרטום 13, ירושלים.
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"המלאי": לא פחות מ-300 מצלמות.

"מערכת": מערכת מדגם Mobileye® 630 בלבד.
"מצלמת דרך": מצלמה (‘Dash cam’) המתעדת את מהלך הנסיעה מסוג Samsonix דגם DVR100 + כרטיס זיכרון 32G, הכוללת חיבור לשקע מצת. שווי מתנה מצלמת הדרך הינו: 300  ש"ח.

"תקופת המבצע": בין התאריכים 1.5.19-31.5.19, או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. החברה רשאית, בכל עת, להפסיק את תקופת המבצע או להאריכו, או לשנות את תנאיו, הכל לפי שיקול דעתה.

 

2. תנאים

2.1 בכפוף לתנאים הנקבעים בסעיף זה במצטבר, יהא זכאי לקבל מצלמת דרך מתנה, מי שירכוש ("הרוכש") את המערכת במהלך תקופת המבצע.
2.2 התנאים:
2.2.1 הרכישה בוצעה ישירות מהחברה, ולא ממפיציה.
2.2.2 הרוכש שילם עבור המערכת במלואה בעת הרכישה (כאשר פריסת התשלום בתשלומים בכרטיס אשראי תיחשב כתשלום מלא לצורך זה).
2.2.3 מועד הרכישה יקבע לפי מועד התשלום עבור המערכת. יובהר, מועד הרכישה חייב להתקיים בתוך תקופת המבצע.
2.2.4 רוכש מוגבל למצלמה אחת בגין רכישת מערכת אחת, ובכל מקרה לא יותר מ-5 מערכות, בהתאם לתקנון זה .
2.2.5 אין כפל מבצעים. ככל שמבצע אחר חל בגין רכישת הרוכש, הרוכש יחליט איזה מבצע לנצל.
2.2.6 במקרה של ביטול עסקה בתוך המועד הקבוע לכך בדין או בהסכם, לרבות לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010, הרוכש יחזיר הן את המערכת והן את מצלמת הדרך, ואם לא יעשה כן, יקוזז שווי מצלמת הדרך מההחזר הכספי שיהיה זכאי לו (ככל שיהיה זכאי).
2.2.7 התקנת המערכת תתבצע אך ורק על ידי מתקין מרשימת המתקינים (כהגדרת מונח זה להלן) ובמוסכים שלהם בלבד. יובהר כי המבצע איננו כולל התקנה "עד הבית".
2.2.8 הזכאות לקבלת מצלמות הדרך במסגרת המבצע לא תחול על רוכש שקיבל או רכש התקנת המערכת בחצריו (התקנה "עד הבית" ). היה והרוכש יבחר בהתקנה של המערכת "עד הבית", הוא לא זכאי להשתתף במבצע זה, ולא יהיה זכאי לקבל מצלמת דרך והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.
2.2.9 המבצע כולל הספקת מצלמת דרך אצל המתקינים המוגדרים בתקנון זה בלבד. המבצע איננו כולל התקנת מצלמת הדרך. הרוכש יהיה רשאי לקבל את מצלמת הדרך מהמתקין, ויהיה חופשי להחליט כיצד להתקינה (הרוכש איננו מחוייב להתקין את מצלמת הדרך אצל המתקין שסיפק לו אותה אך אם הרוכש בחר שהמתקין יתקין את מצלמת הדרך, החברה לא תהא צד להתקנה ולא תישא באחריות כלשהי בגין התקנתה).

 

3. כללי
3.1 להלן רשימת המתקינים אצלם ניתן להתקין את המערכות ולקבל מהם מצלמת דרך (,המתקינים"):

 

 

 

תחנהכתובתטלפון
אוטיפטופהחושן 3, קרית שמונה04-6949675
אלירן מערכותיהודה הלוי 111,טבריה04-6725880
מוסך בן משה עובדיה ובניוקהילת ציון 28, עפולה04-6527834
נירו סאונדהחרש 17 חדרה04-6345765
ה.י.א סיסטםיוחנן הסנדלר 11 כפר סבא09-7679468
אור עד קורגלגלי הפלדה 5, הרצליה09-9584088
אביזרי רכב יוסיהחרושת 15 רעננה09-7414515
קאיה מערכותאהוד קינמון 6 בת ים03-5538111
טליה סיסטמסהחרש 9 בית שמש074-7033817
רדיו צלילהמלמד 1 גבעת שאול, ירושלים02-6513777
אמריקה ייבוא ושיווק קאדנסהאומן 29 תלפיות02-6782551
אוטו קלאס פלטיניוםהאורגים 4, אשדוד08-6715545
אוטו קלאס פלטיניוםשדרות דרום אפריקה 78, אשקלון08-6736051
או בר מערכותהנחלים 6 שדרות08-6755508
המניע- יוסי גז בע"מקרית עתידים 1 ב"ש08-6230245
אוטו סאונדהמסגר 11, אילת08-6378142
יוניק סאונדמודיעין- אזור תעשיה שילת (מאחורי אייס)08-9761718
צלילי מאירהרצל 73- נהריה04-9921648
אוטוטו ניו אוטואריה שנקר 11, פתח תקוה03-9224139
דולפין סאונדמשה שרת 10, ראשון לציון03-9611488
קסם הסאונדהשילוח 3, פתח תקוה03-9220834
שלום אביזריםהשלושה 7, תל אביב03-6889057
פרוטר אוטו אלקטרואדיסון 19, חיפה04-8417090
עמית מערכותחרש 6, רמת השרון03-5544010
מארקוס מערכותסאנט ג'ורג' 9, ק. עקרון (רחובות)054-6676759

 

התקנה תתבצע במוסכים של המתקינים (הרוכש לא זכאי להתקנה "עד הבית"). המתקינים ישאו במישרין באחריות למצלמות הדרך, ההתקנה ועלותה (אם הרוכש בחר לבצעה אצל המתקין), בהתאם לתנאים המקובלים אצלם. מומלץ לרוכש לאשר ולוודא מראש עם המתקין, לפני הגעה להתקנה, שיש ברשותו מלאי מספיק של מצלמות דרך.
3.2 החברה ומי מטעמה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לכל טעות ו/או תקלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם לרכוש ו/או לצד שלישי בגינה לא מימש רוכש את זכאותו לקבלת מצלמת דרך, ו/או הקשור או הנובע מאופן התקנת מצלמת הדרך, ביצועיה של מצלמת הדרך ואופן תפעולה ותקינותה ואלו יהיו באחריות הבלעדית של המתקינים (ככל שהרוכש בחר להתקין מצלמת דרך אצל מתקין מהמתקינים ברשימה). כן החברה ומי מטעמה לא תהא אחראית בשום צורה לכל תקלת דפוס או תקלות או שיבושים בפרסומים וכיו"ב הקשורים במבצע. הרוכש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות הקשורה במצלמות הדרך ו/או במבצע. יובהר, כי האחריות עבור מצלמות הדרך תינתן על ידי המתקין שהתקין את מצלמת הדרך (ככל שהרוכש בחר באופציה זו) ובכל מקרה לא ניתן יהיה לקבל שירותי אחריות עבור מצלמת הדרך אצל מתקין אחר (דהיינו, אצל מתקין שלא התקין את מצלמת הדרך).
3.3 החברה שומרת על זכותה לבטל את הזכאות לקבל מצלמת דרך, אם יתברר כי אותו רוכש אינו עומד בתנאי המבצע, למשל במקרה של מסירת פרטים שגויים.
3.4 הרוכש מצהיר ומאשר בזאת כי קרא תקנון זה וכי בהשתתפותו במבצע זה, הוא מסכים ומקבל על עצמו את כל תנאיו במלואם.
3.5 מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר, אך האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.
3.6 בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה.
3.7 הרוכש מאשר כי הוא מודע ומסכים לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה, כפי שתהא מעת לעת, המפורסמת בכתובת הבאה:
https://www.mobileye.com/privacy-policy
3.8 כל מחלוקת באשר למבצע תישפט בפני בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.
3.9 ט.ל.ח