נגישות

אנו בחברת מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ, בחברה האם ו/או בכל אחת מהחברות האחיות ו/או החברות הקשורות שלה ("מובילאיי") מחוייבים לשמירת סודיות הנתונים והגנה על המידע האישי שבאתר זה.

כל מידע שנאסף בעת הגלישה באתר, וכל מידע שנמסר לנו, אנו שומרים בסודיות מוחלטת ועושים בו שימוש לצרכים שלמטרתם נמסר לנו המידע, לרבות שימוש כמפורט להלן. מטרת המידע המובא במסמך זה, הינה לאפשר לך להבין את מדיניותה של מובילאיי לשמירת המידע וההגנה על הפרטיות.

 איסוף מידע והשימוש בו.

מובילאיי אוספת מידע לגבי הגולשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שמובילאיי מעניקה באמצעות האתר.  קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על-ידי מובילאיי: מידע כללי על הגולשים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על-ידי הגולשים באתר ו/או המבקשים לרכוש שירותים מקוונים באתר.

מידע כללי על המבקרים באתר.

מובילאיי אוספת באופן סטנדרטי מידע כללי על הגולשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו, באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים למידע הכללי שנאסף ולהיפך, כגון: מספר הגולשים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו הגולשים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע (Web Server Log) ו"עוגיה" ("Cookie"). ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של הגולש באתר ומאוחסנת בדיסק הקשיח של הגולש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. מובילאיי מבקשת לציין ולהדגיש, כי למרות שקיימת האפשרות שמובילאיי תשלח "עוגיות" למחשבי הגולשים באתר, במצבים מסוימים, אין מובילאיי יודעת את זהותם ו/או כל פרט אישי אחר לגביהם, אלא אם כן אותם גולשים סיפקו מיוזמתם למובילאיי פרטים מזהים כאמור.

המידע הכללי לגבי הגולשים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו, כמו גם לצורך שיפור והעשרה של מוצרי מובילאיי.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר.

מידע בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי ו/או כל מידע אחר שנתבקש לצורך רכישת מוצר, נאסף רק כאשר הגולש באתר בוחר לספקו מרצונו החופשי.

כל מידע שימסר על ידי הגולשים באמצעות האתר למובילאיי, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של מובילאיי, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של הגולש ויהווה הסכמה ברורה מצידו למובילאיי או למי מטעמה לאגור ולהשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

המידע שמובילאיי אוספת מהגולשים באתר מיועד למתן שירות ולטיפול שוטף במוצרים שרכשו הגולשים וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת מוצרים, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור. המידע נאסף באתר על ידי מובילאיי או מי מטעמה ולשימושה של מובילאיי.

מובילאיי תנהג במידע ותשמור על סודיות המידע בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

מובילאיי תעביר את המידע האישי הרלוונטי בלבד שנצבר אודות הגולשים לצד שלישי במקרים הבאים:

  • מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת כל רשות מוסמכת אחרת.
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם  תבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.

הסכמת גולש שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, שעניינו שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק. גולש שלא יהיה מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת מובילאיי עשויים לעניינו, יהיה באפשרותו לבחור באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור .

בטיחות וסודיות

מובילאיי עושה כל שביכולתה כדי להגן על שמירת סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי הלקוחות, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה סבירות  התואמות את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה שימוש בשרתים מאובטחים בפרוטוקול SSL. כמו כן, אימצה מובילאיי כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר לה או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. מובילאיי משתמשת בכלים אדמינסטרטיבים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.

למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת מובילאיי באמצעי אבטחה סבירים, מובילאיי לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. מובילאיי שומרת לעצמה הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.

שימוש בסיסמאות

ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת ממובילאיי. לכן, לעולם אל תעביר את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלך בדואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא.

אמצעי זהירות כנגד הודעות דואר אלקטרוני (דוא"ל) מזוייפות

הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול ממובילאיי או מחברה מוכרת אחרת אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוני ההזדהות שלו (סיסמאות, מספרי חשבון וכדומה) תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של מובילאיי ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה מובילאיי ללקוחותיה בדוא"ל בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים ו/או יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל ואין למסור פרטים אישיים לאף גורם.

כדי לשמור ולהגן על הפרטים המשמשים אותך בגלישה לאתר מובילאיי, אנא אמץ כללים אלה:

  1. הקלד את כתובת אתר מובילאיי באופן ישיר ואל תיכנס לאתר על-ידי לינקים.
  2. בחן היטב את הודעות הדוא"ל המפנות לאתר מובילאיי ווודא שאכן נשלחו על-ידי מובילאיי.
  3. בשום מקרה, אל תשלח בדוא"ל פרטים אישיים (שם משתמש, סיסמאות, מספר כרטיס אשראי וכו') לאף גורם, גם אם הוא מזדהה כמובילאיי או מזוהה עימו.
  4. בכל כניסה לאתר דרך קישור המופיע בהודעת הדוא"ל, ודא שאכן הגעת לאתר מובילאיי באינטרנט, שכן בפעולות הונאה משתמשים באתרים מתחזים, הנחזים כהעתק מדויק של האתר הרשמי.
  5. במידה והודעת דוא"ל נראית חשודה, אל תלחץ על הקישורים המופיעים בה.
  6. אם מתעורר בלבך חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל שקיבלת ממובילאיי, הודע מיידית למוקד התמיכה, טל: 4505*.

מובילאיי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה. אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידיך חתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת (על-פי דרישות חוק חתימה אלקטרונית) הינך מתבקש שלא לעשות שימוש בתקשורת אי-מייל איתנו בכל נושא סודי, זאת בכדי להגן על פרטיותך וסודיות התקשורת עמנו.

אנו מודים לך על תשומת לבך והבנתך.