חוזה למכירת מערכת מובילאיי

 1. היקף העסקה תנאי חוזה זה יחולו על כל ההצעות, משלוחים ומכירות שיתבצעו על ידי מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ אשר משרדיה הראשיים מצויים ברחוב הרטום 13, הר חוצבים, ירושלים, ישראל, או חברה אחרת מקבוצת מובילאיי (כפי שמצוין מפורשות על גבי ההצעה, אישור ההזמנה או החשבונית) (להלן:  "המוכרת") בהתאם להזמנה (להלן:  "הזמנה") שתבוצע על ידי הלקוח (להלן:   "הלקוח“), בין אם בכתב, בטלפון או בכל דרך אחרת, ואשר אושרה על ידי המוכרת, בין אם בכתב או באמצעות משלוח, לרכישת מערכת מובילאיי (להלן:  "המוצר"). יובהר כי במידה ותנאים אלה סותרים תנאים אחרים המופיעים בהזמנה, או בכל מסמך רכישה שהוא המוגש על ידי הקונה, אם בעל פה ו/או בכתב, לא יהיה לתנאים האחרים תוקף כלשהו והתנאים המופיעים בחוזה זה יחולו, למעט במקרים בהם אישרה המוכרת תנאים אחרים במפורש ובכתב. כל שינוי בתנאי חוזה זה כפוף לאישור מוקדם ובכתב של גורם מוסמך מטעם המוכרת.
 2. מחיר ותנאי תשלום.  המחיר המוצע על ידי המוכרת איננו כולל דמי משלוח. תנאי התשלום יהיו בהתאם לתנאי התשלום המופיעים באישור ההזמנה שנמסר על ידי המוכרת ללקוח. בהיעדר אישור הזמנה בכתב, ישלם הלקוח בעבור המוצר לפחות 30 יום לפני מועד המשלוח ובשקלים חדשים. הלקוח איננו רשאי להפחית ממחיר המוצר כל סכום באשר הוא בקשר עם תביעה, קיזוז, דרישה, התאמה, ניכוי או כל זכות אחרת העומדת לכאורה ללקוח כנגד המוכרת. במידה והמוכרת תידרש להגיש תביעה כנגד הלקוח בגין אי עמידה בתנאי התשלום על פי חוזה זה, ישלם הלקוח למוכרת הוצאות משפטיות סבירות, לרבות הוצאות עו"ד ויחוייב בריבית בשיעור של ליבור בתוספת 2% לחודש, או הסכום המקסימלי המותר על פי חוק, לפי הגבוה.
 3. הזמנה ומשלוח. כל הזמנה מטעם הלקוח כפופה לאישור בכתב של המוכרת (בכתב או בדרך של משלוח). המוכרת שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הזמנה, בחלקה או במלואה, או להחיל דרישות כמות מינימום או מקסימום. הזמנות אשר אושרו על ידי המוכרת הינן סופיות ובלתי ניתנות לביטול, ואולם במקרה של עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תהא ללקוח זכות לבטל את העסקה במשך 14 יום ממועד קבלת המוצר אלא אם כן נקבע אחרת בחוק, בכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק, ובלבד שהמוצר נותר באריזתו המקורית, לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש. המוצר יסופק ללקוח בתוך 90 יום ממועד אישור ההזמנה, בכפוף לזמינות מלאי, אלא אם כן מועד אחר אושר בכתב על ידי המוכרת. מועדי המשלוח המצויינים בהצעת המחיר ו/או באישור ההזמנה ו/או בכל מסמך אחר, אינם אלא הערכה ואי עמידה בזמנים לא תקנה ללקוח כל זכות לפיצוי כלשהו ולא תטיל על המוכרת כל חבות שהיא. למעט אם אושר אחרת בכתב על ידי המוכרת, אספקת המוצר והעברת הבעלות במוצר תיעשה במשרדי המוכרת, כפי שיהיו מעת לעת. מחיר המוצר איננו כולל משלוח ו/או דמי משלוח, והאחריות להובלת המוצר מוטלת על הלקוח בלבד.
 4. מפרט וקונפיגורצית המוצר.  מפרט המוצר הינו המפרט המוצג על ידי המוכרת בגין קונפיגורציה מסוימת של המוצר שהוזמן על ידי הלקוח. הלקוח מודע לכך כי המוצר הנרכש הינו מוצר בקונפיגורציה מסוימת שנבחרה על ידי הלקוח ולפיכך הינו בעל המאפיינים המסויימים שהוזמנו. במידה והלקוח יהיה מעוניין להפעיל מאפיינים נוספים במוצר, יפנה הלקוח למוכרת, ישלם את פערי המחיר למוכרת והמוכרת תפעיל את המאפיינים הנוספים, ככל שהדבר יתאפשר מבחינה טכנית. פערי המחיר בגין המאפיינים הנוספים ייקבעו בהתאם למחירי המוכרת, כפי שיהיה מעת לעת. לפרטים נוספים בגין המוצר והנחיות בטיחות יש לעיין בחוברת ההדרכה למוצר.
 5. התקנה. מחיר המוצר איננו כולל התקנה, אלא אם אושר אחרת ובכתב על ידי המוכרת. התקנת המוצר מיועדת לרכב מסויים, הסרתו מהרכב ו/או העברתו מרכב לרכב תתבצע על ידי מתקין מורשה של המוכרת בלבד ובכפוף לאישורה בכתב של המוכרת. לקוח שזכה להטבה מטעם משרד התחבורה בקשר עם המערכת יהיה כפוף לתנאי תקנות ונהלי משרד התחבורה בעניין זה. אי עמידה בתנאי סעיף זה יוביל לביטול האחריות בגין המוצר.
 6. אחריות מוגבלת אחריותה של המוכרת בגין המוצר הינה כמפורט בתנאי תעודת האחריות המוגבלת המצורפת לחוזה זה ו/או למוצר.
 7. הגבלת אחריות.  במקרה בו לא חל פטור מלא מאחריות, חבותה של המוכרת כלפי הלקוח מוגבלת לנזק ישיר בלבד שנגרם בשל מעשה מכוון או רשלנות חמורה של המוכרת, ולא יעלה על הסכום ששילם הלקוח בגין המוצר. כל הגבלות האחריות והפטור מאחריות חלות על המוכרת, עובדיה, בעלי מניותיה וכל הבאים מטעמה והינם כלפי הלקוח וכלפי כל מי מטעם הלקוח. כמו כן ההגבלות חלות על כל העילות מכל מין וסוג שהוא, ובכלל כך עילות חוזיות ו/או נזיקיות ועל כל הנזקים לרבות נזקים ישירים, עקיפים ותוצאתיים, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 8. כח עליון. המוכרת, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות, חוזית או נזיקית, בגין כל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שיגרם על ידי נסיבות שאינן בשליטת המוכרת לרבות כח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, רעידות אדמה, בעיות ייצור בלתי צפויות, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למוצר, חוקים, תקנות או הנחיות של גורמים מוסמכים במדינה, מגבלות צבאיות או בטחוניות, או עילות אחרות, והכל בכפוף לכך שהמקרים האמורים אינם בשליטת המוכרת ועל אף מאמצים סבירים אין באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה.
 9. רישיון תוכנה תוכנה המסופקת על ידי המוכרת יחד עם המוצר, ככל שתסופק, הינה קניין רוחני המצוי בבעלותה הבלעדית של המוכרת וספקיה. המוכרת מעניקה בזאת ללקוח רישיון שימוש לא בלעדי להשתמש בתוכנה ובלבד שהתוכנה מותקנת על גבי המוצר, כפי שנמסרה ללקוח על ידי המוכרת. הלקוח אינו רשאי למכור, לשווק או להפיץ בדרך אחרת את התוכנה. הלקוח לא יבצע שינויים בתוכנה, לא יתרגם את התוכנה ולא יבצע הנדסה הפוכה, הידור חוזר, פירוק או ניסיון אחר לגלות את קוד המקור של התוכנה. למעט הזכויות המוקנות ללקוח על פי סעיף זה, לא יהיו ללקוח כל זכויות נוספות בקשר עם התוכנה.
 10. איסוף ובעלות בנתוני המוצר. הלקוח מאשר ומסכים כי המוכרת עשויה לאסוף נתונים מהמוצר המותקן ברכב, ובמקרה כאמור, בנוסף לסעיף 10 זה, יחולו סעיפי הודעת איסוף נתוני מערכת מובילאיי המצ"ב כנספח א' לחוזה זה, אשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

הלקוח מצהיר ומאשר כי סעיף 10 זה ונספח א' יחולו עליו ועל כל משתמש אחר ברכב.

 1. משפטי
 2. 11.1  חוקי הפיקוח על היצוא. הלקוח מתחייב לציית לכל החוקים, התקנות, הצווים והפקודות הרלוונטיים, הקשורים לשימוש, מכירה או העברה על ידי המוכר של המוצרים שסופקו להלן. בשום אופן לא יתאפשר שילוח ו/או העברה לאחת מהמדינות הבאות: איראן, צפון קוריאה, לבנון, סודן, סוריה, קובה ועיראק.

  11.2. קוד התנהגות עסקית. הלקוח ימלא אחר קוד ההתנהגות העסקית של קבוצת המוכרת, כפי שיעודכן מעת לעת, אשר זמין לצפייה בכתובת www.mobileye.com.

  11.3. ציות לחוקי איסור שחיתות. כל צד מצהיר ומתחייב כי לא נקט, ולא ינקוט, פעולה שתפגע או תגרום לצד השני להפר כל חוק למניעת שחיתות, כולל, אך לא רק, את החוק האמריקאי (FCPA) והחוק הבריטי, וכל חוק מקומי אחר נגד שחיתות. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא לא וכי ימנע, במישרין או בעקיפין, באמצעות כל אדם או ישות אחרים, יציע, יבטיח, יאשר, יבקש, ישלם או יעניק משהו בעל ערך לכל פקיד ממשלתי לצורך: (i) השפעה על פעולה או החלטה של ​​פקיד הממשלה במסגרת תפקידו; (ii) גרימה לפקיד ממשלתי לעשות או להמנע מכל מעשה תוך הפרת חובתו החוקית של אותו פקיד; (iii) הבטחת יתרון לא ראוי, או (iv) שידול הפקיד הממשלתי להשתמש ביכולתו להשפיע על כל פעולה או החלטה של ממשלה או פקידות, כדי לסייע למוכרת או למי מהקבוצות הקשורות לה בקבלת עסקים או בשמירתם. "פקיד ממשלתי" – כל נושא משרה, עובד או אדם הפועל בתפקיד רשמי בכל מחלקה ממשלתית, סוכנות או פקידות, לרבות כל חברה בבעלות ממשלתית או נשלטת וכל ארגון בינלאומי ציבורי, וכן כל מפלגה פוליטית, פקיד מפלגתי, או מועמד למשרה פוליטית, וכולל כל סוכן או מתווך של כל האמור לעיל.

  11.4. פרטיות. הלקוח מאשר ומסכים בזאת למדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע של המוכרת, כפי שתעודכן מעת לעת, זמין לעיון ב: www.mobileye.com.

 1. כללי

א. המוכרת רשאית להמחות חוזה זה וכל זכות ו/או חובה לפיו לצד שלישי.

ב. ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי בחוזה זה או חלקו על ידי בית משפט יחולו רק לגבי אותו תנאי או אותו חלק, לפי העניין, ואין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו המחייב של חוזה זה או של תנאי אחר בו.

ג. למרות האמור בתנאים אלה, במקרה של אי תשלום בגין המוצר תהא המוכרת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש את השבתו.

 1. חוק ותחום שיפוט. דיני מדינת ישראל יחולו על חוזה זה. לבית המשפט בעיר ירושלים תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל נושא הנובע מחוזה זה.

 

תעודת אחריות למערכת Mobileye

פרטי הצרכן:

שם: _____________________________   טל: ______________________________ 

:e-mail__________________________     כתובת: ­­­­­­­­­­­­___________________________ 

סוג הרכב: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________     מ.ר. רכב: ­­­­­­­­­­­­­­­­_________­_________________

 

המערכת:

תיאור: __________________________     מספר סידורי: ________________________ 

הדגם: __________________________     תאריך ייצור: _________________________ 

פרטי הרכישה:

תאריך: _________________________      מקום הרכישה: _______________________ 

פרטי המוכר: __________________________________________________________

פרטי המתקין: ____________________      תאריך התקנה: _______________________ 

פרטי היצרן:

שם:                         מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ ("מובילאיי")

שם מסחרי:   Mobileye

מספר חברה:           512700436

כתובת:                    הרטום 13, הר החוצבים

ת.ד. 45154 ירושלים מיקוד 9777513

מספר טלפון מוקד שירות לקוחות: 4505*, שלוחה מס' 2

מספר פקסימיליה:   5860121 – 02

e-mail: customer-service@mobileye.com

 • אחריות זו בתוקף רק כשפרטי המערכת מולאו במלואם בגוף התעודה והיא חתומה על ידי מפיץ מורשה, בצירוף חשבונית קניה.
 • בכל פניה לקבלת שירות עליך להציג את תעודת האחריות חתומה, בצירוף חשבונית הקניה.
 • אחריות מיום התקנת המערכת הנה בתוקף רק בצירוף אסמכתא מחברת מובילאיי או ממתקין מורשה מטעמה.
 • לצורך קבלת השירות, הנך מתבקש לשלוח תעודת אחריות זו לפקס: 02-5792850 או לסרוק ולשלוח לכתובת ה e-mail של שירות הלקוחות.
 • האחריות חלה אך ורק על מוצר שנרכש לצורך שימוש אישי. האחריות לא תחול לגבי מוצר שנרכש על מנת לסחור בו.
 • לקבלת שירותי האחריות, פנה למפיץ ממנו רכשת את המערכת, או במקרה שרכשת את המערכת ממובילאיי, פנה למוקד שירות לקוחות מובילאיי, לשם פירוק המוצר מרכבך ומסירתו למובילאיי.
 • למידע נוסף, פנה למוקד שירות לקוחות, באמצעות e-mail: customer-service@mobileye.com או בטלפון 4505*.

תנאי תעודת אחריות למערכת Mobileye

מובילאיי מעניקה בזאת אחריות למערכתMobileye   אשר יוצרה על ידה (להלן בהתאמה "האחריות המוגבלת"  ו- "המערכת")  במסגרתה מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ ("מובילאיי") תתקן או תחליף ללא תמורה, כל ליקוי, פגם או קלקול שהתגלה במערכת, בחלקים ו/או ברכיבים חדשים ומקוריים, ותשיב את המערכת למצב בו היה טרם הליקוי, הפגם ו/או הקלקול, כאשר אופן התיקון יעשה בהתאם לשיקול דעתה של מובילאיי. חברת מובילאיי מתחייבת כי במידה ולא תקיים את האמור לעיל, תספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או תשיב לצרכן את התמורה ששילם בעדם, לפי בחירתה. האחריות כוללת אף את פירוק המערכת והתקנתה מחדש ברכב ממנו פורקה המערכת.
ככל שיבוצע תיקון קלקול או החלפה, יימסר לצרכן אישור בכתב בו תפורט מהות התיקון או ההחלפה.

תיקון המערכת יבוצע בהתאם למועדים הקבועים בתקנה 10 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה, תשס"ו – 2006.

מובילאיי תעמיד לרשות לקוחותיה תחנת שירות אחת לפחות בכל אחת מן הערים: ירושלים, תל אביב יפו, חיפה ובאר שבע או בסביבתן הקרובה. לפרטים בדבר תחנות השירות הפעילות יש לפנות למוקד מובילאיי *4505.

האחריות תהא תקפה למשך שנה ממועד רכישת המערכת ומסירתה בפועל לצרכן או ממועד התקנתה על הרכב המקורי עבורו נרכשה המערכת, לפי המאוחר, ובלבד שהתקנה כאמור בוצעה בתוך שבעה ימים מיום רכישת המערכת וכמו כן שעד למועד התקנתה, לא נעשה שימוש במערכת והיא נשמרה באריזתה הסגורה ובתנאים סבירים. אחריות מיום ההתקנה הנה בתוקף רק בצירוף אסמכתא מחברת מובילאיי, או ממתקין מורשה שלה.

בנוסף לאמור לעיל, חברת מובילאיי תספק, על פי בקשת הצרכן, חלקי חילוף למערכת בתשלום עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות בת השנה כאמור לעיל. אחריות מעבר לתקופה בת שנה שניתנה לצרכן בשל הטבה מיוחדת תהא בתוקף רק בצירוף אסמכתא בכתב מחברת מובילאיי המעידה על הארכת התקופה כאמור. יובהר כי במקרה כאמור, חברת מובילאיי תספק חלקי חילוף בתשלום רק בגין שנה נוספת מעבר לשנת האחריות הראשונה ולא מעבר לכך.

התקנת המערכת, פירוקה ו/או העברתה מרכב לרכב יתבצעו אך ורק בידי מתקין שהוסמך לכך בידי חברת מובילאיי ו/או מי מטעמה ומחזיק בתעודת  מתקין מורשה תקפה.  אין לפתוח חלק כלשהו מחלקי המערכת!

על אף האמור לעיל, האחריות לא תחול, וחברת מובילאיי תהא רשאית לדרוש תמורה בגין תיקון או החלפה שתבצע במערכת לפי דרישת הצרכן ובעד הובלתם, החלפתם ו/או התקנתם, לפי הענין, אם הוכיחה לפני ביצוע התיקון כי הליקוי, הפגם ו/או הקלקול בהם נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:

(1) כוח עליון (כגון: מכת ברק, שריפה) שהתרחש לאחר מסירת המערכת לצרכן;

(2)  נזק מכוון, ופעולה (לרבות מחדל) בזדון או ברשלנות, לרבות שימוש בטובין ו/או תחזוקה בניגוד להוראות השימוש;

(3)  התקנת המערכת, פירוקה ו/או העברתה לרכב אחר שלא על ידי מתקין מוסמך של חברת מובילאיי ו/או של מורשה מטעמה. יובהר כי לקוח שזכה להטבה מטעם משרד התחבורה בקשר עם המערכת יהיה כפוף לתנאי תקנות ונהלי משרד התחבורה בעניין זה.

(4)  חבלה, מכה, שבר פנימי או חיצוני וכל פגיעה במערכת. שאירעו לאחר מסירת המערכת לצרכן.

(5)  חדירת גוף זר, חרקים, נוזלים, סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא שאירעו לאחר מסירת המערכת לצרכן.

(6)  חלקי המערכת נפתחו, הוכנסו בה תיקונים ו/או שינויים, או ניסיון לתיקונים או שינויים, שלא בידי חברת מובילאיי ו/או מי מטעמה.

) 7) מערכת שסופקה לבקשת הלקוח, אשר מובילאיי ציינה בפניו שהיא עשויה שלא להתאים למפרטים הטכניים המתאימים לרכבו או להוות מוצר נסיוני ו/או בתהליכי פיתוח והלקוח בכל זאת עמד על רכישתה.

האחריות שלעיל הינה האחריות הבלעדית הניתנת למערכת, והיא מבטלת בזאת כל התחייבויות אחרות למתן אחריות למערכת, בין בכתב ובין בעל-פה, בין במרומז ובין במשתמע.  מובהר בזאת כי אין סמכות לנציג, ספק, מפיץ ו/או סוכן של חברת מובילאיי להעניק אחריות בשם חברת מובילאיי מעבר למפורט בתעודת אחריות זו. האחריות איננה כוללת אחריות בגין נזקים מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, נסיבתיים או עקיפים שהוסבו כתוצאה מהשימוש במערכת.

מידע בטיחותי חיוני

לפני תחילת השימוש במערכת Mobileye, הנך מתבקש לקרוא בעיון את ההוראות המפורטות במדריך זה. מידע נוסף ניתן לקבל במדריך למשתמש המצוי ב www.mobileye.com.

אזהרה!  מערכת Mobileye איננה מהווה תחליף לנהיגה בטוחה וזהירה. אין לבצע פעילות כלשהי במערכת Mobileye במהלך הנהיגה.

בהתקנת מערכת  Mobileye הנך מסכים להפעילה בהתאם לתנאי הבטיחות והאזהרות המפורטות להלן.  במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, הנך מתבקש להחזיר את מערכת Mobileye באריזתה המקורית לספק, וזאת בתוך 30 יום ממועד הרכישה כדי לקבל את כספך בחזרה.

מערכת Mobileye הינה כלי עזר אוטומטי לנהג ונועדה להתריע בפני הנהג על מצבי סכנה אפשריים. מערכת Mobileye איננה מערכת נהיגה ממוכנת ואיננה מפחיתה מחובתו של הנהג לציית לכל כללי הנהיגה הבטוחה והזהירה ולשמור על ערנותו המלאה בכל עת.

למניעת פעולות לא רצויות של המערכת אין ללחוץ על כפתורי Mobileye לפני הבנת אופן השימוש בהם.

התקנה והוראות בטיחות

התקנתה ופירוקה של מערכת  Mobileyeברכב חייבת להתבצע על ידי מתקין מורשה של מערכות Mobileye . התקנת Mobileye  ברכב ו/או פירוקה מהרכב שלא בידי מתקין מורשה עלולים לפגוע ו/או לאיין את אחריותה של Mobileye על המערכת.

אין להעביר את מערכות Mobileye  בין רכבים שונים  אלא על ידי  מתקין מורשה של מערכות  Mobileye.

את Mobileye  יש להפעיל ברכבים בעלי מתח הפעלה של  12VDC~24VDCבלבד.

אין לכסות או לחסום את יחידת המצלמה של Mobileye.

אין לעשות שימוש ב-  Mobileye למטרה אשר איננה מפורשת במדריך זה.

מגבלות מערכת Mobileye

מערכת Mobileye מיועדת לשימוש בכבישים סלולים בעלי סימוני נתיבים ברורים.

מערכות Mobileye אינן 'רואות' טוב יותר מהנהג והן נועדו לסייע לנהג באמצעות מתן התרעה במצבים מסוימים בלבד. באחריות הנהג לגלות אחריות, זהירות ועירנות בכל עת ולהסתמך על חושי הראיה והשמיעה שלו במהלך הנהיגה.

מערכת Mobileye מבחינה אך ורק בחלקים האחוריים של כלי רכב כשהם נראים לעין לחלוטין ובמסלול הנסיעה.

מערכות Mobileye מושתתות על בינה מלאכותית ופועלות באמצעות מצלמה חכמה שאומנה לזהות כלי רכב, הולכי רגל, נתיבי נסיעה ו/או תמרורים מסוימים. המערכות אינן מבטיחות זיהוי וודאי, וכן הן אינן מבטיחות מתן התרעות בכל מצבי הסכנה הפוטנציאליים המתרחשים בכביש. ככלל, רגישות המערכת לזיהוי והתרעה מושפעת משילוב של מספר גורמים וביניהם גובה, צורה, תנועה (לרבות תנועת גפיים), קווי מתאר, זווית התנועה, מידת הבולטות ביחס לסביבה, המרחק מן הרכב, מהירות, התנהגות הנהג, ועוד.

חסימה חלקית או מלאה של שדה-הראיה של המצלמה במערכת Mobileye, תגרום לירידה בתפקוד או לחוסר תפקוד של Mobileye, ויש לוודא כי שדה-הראייה של המצלמה בזמן הנהיגה הוא מלא.

תנאי הכביש, תנאי מזג האוויר ותנאים אחרים  עלולים להקשות על יכולת הזיהוי ועל יכולות ההתרעה של מערכת Mobileye

מערכת Mobileye איננה "מחליפה" את הנהג אלא נועדה לסייע לו בלבד, לכן על הנהג לשמור על תשומת לב בעת הנהיגה ולא להסתמך רק על מערכת Mobileye.

רישיון לשימוש מוגבל

חברת Mobileye מעניקה בזאת לצרכן של מערכת Mobileye   רישיון לא בלעדי לשימוש בתוכנות הקבועות בתוך מערכות Mobileye , כמסופק על ידי חברת Mobileye, ולשימוש בתיעוד הנלווה לו.

הצרכן איננו רשאי: (א) לשנות, לבצע התאמה, להחליף, לתרגם או ליצור תוכנות נגזרות מכל תוכנה הנכללת במערכת Mobileye או המסופקת על ידי חברת Mobileye; (ב) לשנות מרכב, לבצע קומפילציה מחדש, לפרק או לנסות להפיק את קוד המקור של תוכנות מערכת Mobileye  ללא היתר בכתב מטעם חברת Mobileye; (ג) להקצות, להנפיק רשיון-משנה, לחכור, לשכור, להלוות, לחשוף, או לספק בצורה אחרת את התוכנות הללו, או (ד) להסיר סימני בעלות ממערכתMobileye  או במסמכים הנלווים למערכת.

התוכנה המסופקת על ידי מובילאיי יחד עם המוצר, ככל שתסופק, הינה קניין רוחני המצוי בבעלותה הבלעדית של מובילאיי וספקיה. מובילאיי מעניקה בזאת לצרכן רשיון שימוש לא בלעדי להשתמש בתוכנה ובלבד שהתוכנה מותקנת על גבי המוצר, כפי שנמסרה לצרכן על ידי הספק. הצרכן אינו רשאי למכור, לשווק או להפיץ בדרך אחרת את התוכנה. הצרכן לא יבצע שינויים בתוכנה, לא יתרגם את התוכנה ולא יבצע הנדסה הפוכה, הידור חוזר, פירוק או ניסיון אחר לגלות את קוד המקור של התוכנה. למעט הזכויות המוקנות לצרכן על פי סעיף זה, לא יהיו לצרכן כל זכויות נוספות בקשר עם התוכנה.

נספח א' – הודעת איסוף נתוני מערכת

בהתאם למחויבותנו לפעול בשקיפות ובבהירות מירבית, בקשר עם רכישתך את מערכת מובילאיי Mobileye® 8 Connect™  (להלן: "המערכת"), מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ (להלן: "מובילאיי") מיידעת אותך כדלהלן:

 1. על מנת לאפשר לך ליהנות מיתרונות המערכת, כמפורט במדריך למשתמש, המערכת אוספת ומעבירה למובילאיי נתונים הקשורים, בין היתר, בזיהוי תנאי כביש וסביבה, נתוני מיקום (באמצעות אותות GPS המשודרים מהמערכת) ומידע רלוונטי אחר כגון, מיקום תמרורים, רמזורים, וסימוני נתיב, פרטי התראות המופקות מן המערכת, המקום והזמן שבהם נרשמה ההתראה (להלן כל אלו יחד "נתוני מערכת מובילאיי"). איסוף נתוני מערכת מובילאיי מתרחש ברקע, ואין לו כל השפעה על תפקודה של המערכת ו/או של פונקציות הבטיחות שלה. להיפך, איסוף נתונים זה מאפשר למובילאיי לשפר את המערכת ואת השירותים המוענקים על ידה, וכן למקסם את ביצועיהם ולהמשיך בפיתוחם.

* מספר הרישוי של הרכב עליו מתוקנת המערכת (להלן: "מספר הרישוי") עשוי להימצא ברשותה של מובילאיי לשם דיווח לרשויות הרלוונטיות על מנת לבדוק את זכאותך ליהנות מהטבה בדמות הנחה באגרת הרישוי ברכב או לצורך אספקת שירותי תמיכה ושירותים אחרים עבור המערכת. מובילאיי איננה עושה שימוש במספר הרישוי לטובת קבלת מידע אישי על לקוחותיה וכל המידע שנאסף מן המערכת הוא מידע אנונימי או מידע שעובר תהליך אנונימיזציה, ומובילאיי איננה מקשרת בין מספר הרישוי לבין הרכב ממנו הגיע המידע או לבין הנהג, אלא אם הלקוח חתם על הסכם שקובע אחרת. לפיכך, בחתימה על הודעה זו, הנך מאשר/ת ומסכים/מה לאמור בסעיף 1 להודעה זו, ופוטר/ת ומשחרר/ת בזאת את מובילאיי מכל תביעה או טענה או דרישה ביחס לאיסוף נתוני מערכת מובילאיי כאמור בסעיף 1.

 1. בהתקנת המערכת הנך מאשר/ת, מסכים/מה ומצהיר/ה בזאת כלפי מובילאיי כי (א) תאפשר/י איסוף נתוני מערכת מובילאיי מן המערכת; (ב) הנך יודע/ת ומסכים/מה כי כל הזכויות על נתוני מערכת מובילאיי, ובכלל זאת כל זכויות הקניין הרוחני, שייכות למובילאיי ומצויות בבעלותה, וכי למובילאיי הזכות הבלעדית להחזיק את נתוני מערכת מובילאיי בבעלותה, להשתמש בהם, לגשת אליהם, לשנותם, לחושפם, להפיצם, להעניקם ברישיון ולנצלם בכל דרך שהיא; (ג) הנך ממחה בזאת למובילאיי את כל הזכויות לרבות זכויות קניין רוחני על נתוני מערכת מובילאיי, בין שהן ידועות לך כיום ובין שייווצרו בעתיד, ו-(ד) נתוני מערכת מובילאיי מהווים מידע סודי של מובילאיי ושימוש בלתי מורשה בהם או גילויים יפגע בזכויותיה של מובילאיי. בהתאם לזאת, הנך מסכים/מה שלא לגשת או לנסות לגשת לנתוני מערכת מובילאיי ולא לאפשר לכל צד שלישי שהוא לעשות זאת.
 2. מובילאיי עשויה לשלוח למערכת עדכוני תוכנה בשיטת OTA (over-the-air) כדי לשפר פונקציות קיימות או להוסיף פונקציות חדשות.
 3. מובילאיי עשויה לעדכן הודעה זו מעת לעת. הנך מסכים/מה בזאת להעניק למובילאיי רשות להשתמש בכתובת הדוא"ל שסופקה על ידך למובילאיי כדי להודיע לך על (א) עדכונים מסוג זה ועל (ב) עדכוני מערכת (OVER THE AIR UPDATES). בנוסף, הנך מתחייב/ת בזאת כי תודיע/י למובילאיי מיד על כל שינוי בכתובת הדוא"ל שלך באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת privacy@mobileye.com.
 4. הנך מתחייב/ת לעדכן כל משתמש ברכב על הצהרותייך והתחייבויותייך על פי הודעה זו. ככל והנך מנהל/מתפעל ציי רכב, הנך מתחייב להביא הודעה זו לידי הנהגים בצי.
 5. עם העברת הבעלות בכלי רכב שבו מותקנת מערכת לידי אחר ("הנעבר"), הנך מתחייב/ת (א) להודיע למחלקת שירות הלקוחות של מובילאיי על העברת הבעלות ברכב; ו-(ב) להודיע לנעבר כי המערכת אוספת נתוני מערכת עבור מובילאיי כאמור בהודעה זו.
 6. פרטים נוספים בדבר נתוני מערכת מובילאיי ניתן למצוא במדיניות הפרטיות של מובילאיי כפי שמתעדכנת מעת לעת באתר האינטרנט שלה: www.mobileye.com ("מדיניות הפרטיות") ו/או על ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של מובילאיי בטלפון *4505 ו/או בהודעת דוא"ל לכתובת customer-service@mobileye.com. ככל שנתוני מערכת מובילאיי עשויים להכיל "מידע אישי" כהגדרתו בחוק, עומדות בפניך האפשרויות המפורטות במדיניות הפרטיות.