נגישות

חוזה למכירת מערכת מובילאיי

 1. היקף העסקהתנאי חוזה זה יחולו על כל ההצעות, משלוחים ומכירות שיתבצעו על ידי מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ אשר משרדיה הראשיים מצויים ברחוב הרטום 13, הר חוצבים, ירושלים, ישראל, או חברה אחרת מקבוצת מובילאיי (כפי שמצוין מפורשות על גבי ההצעה, אישור ההזמנה או החשבונית) (להלן: "המוכרת") בהתאם להזמנה (להלן:  "הזמנה") שתבוצע על ידי הלקוח (להלן: "הלקוח“), בין אם בכתב, בטלפון או בכל דרך אחרת, ואשר אושרה על ידי המוכרת, בין אם בכתב או באמצעות משלוח, לרכישת מערכת מובילאיי (להלן:  "המוצר"). יובהר כי במידה ותנאים אלה סותרים תנאים אחרים המופיעים בהזמנה, או בכל מסמך רכישה שהוא המוגש על ידי הקונה, אם בעל פה ו/או בכתב, לא יהיה לתנאים האחרים תוקף כלשהו והתנאים המופיעים בהסכם זה יחולו, למעט במקרים בהם אישרה המוכרת תנאים אחרים במפורש ובכתב. כל שינוי בתנאי הסכם זה כפוף לאישור מוקדם ובכתב של גורם מוסמך מטעם המוכרת.
 2. מחיר ותנאי תשלום.  המחיר המוצע על ידי המוכרת איננו כולל דמי משלוח. תנאי התשלום יהיו בהתאם לתנאי התשלום המופיעים באישור ההזמנה שנמסר על ידי המוכרת ללקוח. בהיעדר אישור הזמנה בכתב, ישלם הלקוח בעבור המוצר לפחות 30 יום לפני מועד המשלוח ובשקלים חדשים. הלקוח איננו רשאי להפחית ממחיר המוצר כל סכום באשר הוא בקשר עם תביעה, קיזוז, דרישה, התאמה, ניכוי או כל זכות אחרת העומדת לכאורה ללקוח כנגד המוכרת. במידה והמוכרת תידרש להגיש תביעה כנגד הלקוח בגין אי עמידה בתנאי התשלום על פי הסכם זה, ישלם הלקוח למוכרת הוצאות משפטיות סבירות, לרבות הוצאות עו"ד ויחוייב בריבית בשיעור של ליבור בתוספת 2% לחודש, או הסכום המקסימלי המותר על פי חוק, לפי הגבוה.
 3. הזמנה ומשלוח. כל הזמנה מטעם הלקוח כפופה לאישור בכתב של המוכרת (בכתב או בדרך של משלוח). המוכרת שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הזמנה, בחלקה או במלואה, או להחיל דרישות כמות מינימום או מקסימום. הזמנות אשר אושרו על ידי המוכרת הינן סופיות ובלתי ניתנות לביטול, ואולם במקרה של עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תהא ללקוח זכות לבטל את העסקה במשך 14 יום ממועד קבלת המוצר אלא אם כן נקבע אחרת בחוק, בכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק, ובלבד שהמוצר נותר באריזתו המקורית, לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש. המוצר יסופק ללקוח בתוך 90 יום ממועד אישור ההזמנה, בכפוף לזמינות מלאי, אלא אם כן מועד אחר אושר בכתב על ידי המוכרת. מועדי המשלוח המצויינים בהצעת המחיר ו/או באישור ההזמנה ו/או בכל מסמך אחר, אינם אלא הערכה ואי עמידה בזמנים לא תקנה ללקוח כל זכות לפיצוי כלשהו ולא תטיל על המוכרת כל חבות שהיא. למעט אם אושר אחרת בכתב על ידי המוכרת, אספקת המוצר והעברת הבעלות במוצר תיעשה במשרדי המוכרת, כפי שיהיו מעת לעת. מחיר המוצר איננו כולל משלוח ו/או דמי משלוח, והאחריות להובלת המוצר מוטלת על הלקוח בלבד.
 4. מפרט וקונפיגורצית המוצר.  מפרט המוצר הינו המפרט המוצג על ידי המוכרת בגין קונפיגורציה מסוימת של המוצר שהוזמן על ידי הלקוח. הלקוח מודע לכך כי המוצר הנרכש הינו מוצר בקונפיגורציה מסוימת שנבחרה על ידי הלקוח ולפיכך הינו בעל המאפיינים המסויימים שהוזמנו. במידה והלקוח יהיה מעוניין להפעיל מאפיינים נוספים במוצר, יפנה הלקוח למוכרת, ישלם את פערי המחיר למוכרת והמוכרת תפעיל את המאפיינים הנוספים, ככל שהדבר יתאפשר מבחינה טכנית. פערי המחיר בגין המאפיינים הנוספים ייקבעו בהתאם למחירי המוכרת, כפי שיהיה מעת לעת. לפרטים נוספים בגין המוצר והנחיות בטיחות יש לעיין בחוברת ההדרכה למוצר.
 5. התקנה. מחיר המוצר איננו כולל התקנה, אלא אם אושר אחרת ובכתב על ידי המוכרת. התקנת המוצר מיועדת לרכב מסויים, הסרתו מהרכב ו/או העברתו מרכב לרכב תתבצע על ידי מתקין מורשה של המוכרת בלבד ובכפוף לאישורה בכתב של המוכרת. לקוח שזכה להטבה מטעם משרד התחבורה בקשר עם המערכת יהיה כפוף לתנאי תקנות ונהלי משרד התחבורה בעניין זה. אי עמידה בתנאי סעיף זה יוביל לביטול האחריות בגין המוצר.
 6. אחריות מוגבלת אחריותה של המוכרת בגין המוצר הינה כמפורט בתנאי תעודת האחריות המוגבלת המצורפת להסכם זה ו/או למוצר.
 7. הגבלת אחריות.  במקרה בו לא חל פטור מלא מאחריות, חבותה של המוכרת כלפי הלקוח מוגבלת לנזק ישיר בלבד שנגרם בשל מעשה מכוון או רשלנות חמורה של המוכרת, ולא יעלה על הסכום ששילם הלקוח בגין המוצר. כל הגבלות האחריות והפטור מאחריות חלות על המוכרת, עובדיה, בעלי מניותיה וכל הבאים מטעמה והינם כלפי הלקוח וכלפי כל מי מטעם הלקוח. כמו כן ההגבלות חלות על כל העילות מכל מין וסוג שהוא, ובכלל כך עילות חוזיות ו/או נזיקיות ועל כל הנזקים לרבות נזקים ישירים, עקיפים ותוצאתיים, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 8. כח עליון. המוכרת, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות, חוזית או נזיקית, בגין כל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שיגרם על ידי נסיבות שאינן בשליטת המוכרת לרבות כח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, רעידות אדמה, בעיות ייצור בלתי צפויות, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למוצר, חוקים, תקנות או הנחיות של גורמים מוסמכים במדינה, מגבלות צבאיות או בטחוניות, או עילות אחרות, והכל בכפוף לכך שהמקרים האמורים אינם בשליטת המוכרת ועל אף מאמצים סבירים אין באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה.
 9. רישיון תוכנה תוכנה המסופקת על ידי המוכרת יחד עם המוצר, ככל שתסופק, הינה קניין רוחני המצוי בבעלות בבעלותה הבלעדית של המוכרת וספקיה. המוכרת מעניקה בזאת ללקוח רשיון שימוש לא בלעדי להשתמש בתוכנה ובלבד שהתוכנה מותקנת על גבי המוצר, כפי שנמסרה ללקוח על ידי המוכרת. הלקוח אינו רשאי למכור, לשווק או להפיץ בדרך אחרת את התוכנה. הלקוח לא יבצע שינויים בתוכנה, לא יתרגם את התוכנה ולא יבצע הנדסה הפוכה, הידור חוזר, פירוק או ניסיון אחר לגלות את קוד המקור של התוכנה. למעט הזכויות המוקנות ללקוח על פי סעיף זה, לא יהיו ללקוח כל זכויות נוספות בקשר עם התוכנה.
 10. איסוף ובעלות במידע

10.1. הלקוח מאשר כי המוכרת עשויה לאסוף נתונים מהמוצר, בין במישרין ובין באמצעות מכשירים של צד שלישי ("מידע"), המשמשים את המוכרת או חברה אחרת מקבוצת המוכרת לצורך שיפור ופיתוח מוצריה. המידע שנאסף כולל, בין היתר, זיהוי תנאי כביש וסביבה, התראות המופקות מהמוצר ומיקום. המידע משמש את המוכרת לזיהוי ומיפוי של גורמי סיכון הקשורים לנהגים, כבישים ואלמנטים דומים, ותומך בפתרונות מיפוי ולוקליזציה. סוג, כמות, העיתוי והמיקום של המידע שייאסף יהיו לפי שיקול דעתה הבלעדי של המוכרת. מידע נוסף על המידע זמין במדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע של המוכרת, כפי שתעודכן מעת לעת, זמין לעיון ב: www.mobileye.com.

10.2. מוסכם בזאת על ידי הצדדים, כי המוכרת הינה (ותהא בכל עת) הבעלים של כל זכות, במידע ובנתונים הקשורים ו/או הנובעים ממנו וכן בכל, ידע, חומרה, תוכנה וטכנולוגיה אחרת שנוצרו מהם או הקשורים למוכרת, למוצריה והטכנולוגיות שלה, וכן בקשר עם כל זכות קניין רוחני של המוכרת וזכויות קניין אחרות הנוגעות אליהן.

10.3. הלקוח מצהיר בזאת ומאשר כי לא ייתן (ולא יאפשר, יעודד או יאפשר לצד שלישי כלשהו) לאסוף נתונים ו/או מידע שנאספו ו/או נגזרו ממוצרי המוכרת.

 

 

 1. משפטי

11.1  חוקי הפיקוח על היצוא. הלקוח מתחייב לציית לכל החוקים, התקנות, הצווים והפקודות הרלוונטיים, הקשורים לשימוש, מכירה או העברה על ידי המוכר של המוצרים שסופקו להלן. בשום אופן לא יתאפשר שילוח ו/או העברה לאחת מהמדינות הבאות: איראן, צפון קוריאה, לבנון, סודן, סוריה, קובה ועיראק.

11.2. קוד התנהגות עסקית. הלקוח ימלא אחר קוד ההתנהגות העסקית של קבוצת המוכרת, כפי שיעודכן מעת לעת, אשר זמין לצפייה בכתובת www.mobileye.com.

11.3. ציות לחוקי איסור שחיתות. כל צד מצהיר ומתחייב כי לא נקט, ולא ינקוט, פעולה שתפגע או תגרום לצד השני להפר כל חוק למניעת שחיתות, כולל, אך לא רק, את החוק האמריקאי (FCPA) והחוק הבריטי, וכל חוק מקומי אחר נגד שחיתות ("חוקים נגד שחיתות"). הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא לא וכי ימנע, במישרין או בעקיפין, באמצעות כל אדם או ישות אחרים, יציע, יבטיח, יאשר, יבקש, ישלם או יעניק משהו בעל ערך לכל פקיד ממשלתי לצורך: (i) השפעה על פעולה או החלטה של ​​פקיד הממשלה במסגרת תפקידו; (ii) גרימה לפקיד ממשלתי לעשות או להמנע מכל מעשה תוך הפרת חובתו החוקית של אותו פקיד; (iii) הבטחת יתרון לא ראוי, או (iv) לשדל את הפקיד הממשלתי להשתמש ביכולתו להשפיע על כל פעולה או החלטה של ממשלה או פקידות, כדי לסייע למוכרת או למי מהקבוצות הקשורות לה בקבלת עסקים או בשמירתם. "פקיד ממשלתי" – כל נושא משרה, עובד או אדם הפועל בתפקיד רשמי בכל מחלקה ממשלתית, סוכנות או פקידות, לרבות כל חברה בבעלות ממשלתית או נשלטת וכל ארגון בינלאומי ציבורי, וכן כל מפלגה פוליטית, פקיד מפלגתי, או מועמד למשרה פוליטית, וכולל כל סוכן או מתווך של כל האמור לעיל.

11.4. פרטיות. הלקוח מאשר ומסכים בזאת למדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע של המוכרת, כפי שתעודכן מעת לעת, זמין לעיון ב: www.mobileye.com.

 1. כללי

א. המוכרת רשאית להמחות הסכם זה וכל זכות ו/או חובה לפיו לצד שלישי.

ב. ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי בהסכם זה או חלקו על ידי בית משפט יחולו רק לגבי אותו תנאי או אותו חלק, לפי העניין, ואין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו המחייב של ההסכם או של תנאי אחר בו.

ג. למרות האמור בתנאים אלה, במקרה של אי תשלום בגין המוצר תהא המוכרת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש את השבתו.

 1. חוק ותחום שיפוט.דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה. לבית המשפט בעיר ירושלים תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל נושא הנובע מהסכם זה.

תעודת אחריות מוגבלת למערכת Mobileye

פרטי הצרכן:

שם:                                                                         טל:                                                                         

email:                                                                    כתובת:                                                                   

סוג הרכב:                                                                מ.ר. רכב:                                                                

 

המערכת:

תיאור:                                                                    מספר סידורי:                                                        

הדגם:                                                                      תאריך ייצור:                                                          

פרטי הרכישה:

תאריך:                                                                    מקום הרכישה:                                                      

פרטי המוכר :                                                                                                                                         

פרטי המתקין:                                                        תאריך התקנה:                                                      

פרטי היצרן:

שם:                         מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ ("מובילאיי")

שם מסחרי:   Mobileye

מספר חברה:           512700436

כתובת:                    הרטום 13, הר החוצבים

ת.ד. 45154 ירושלים מיקוד 9777513

מספר טלפון:           02-5417333

מספר פקסימיליה:  02-5792850

מוקד שירות לקוחות:

מספר טלפון:           4505*

e-mail: customer-service@mobileye.com

 • אחריות זו בתוקף רק כשפרטי המערכת מולאו במלואם בגוף התעודה והיא חתומה על ידי מפיץ מורשה, בצירוף חשבונית קניה.
 • בכל פניה לקבלת שירות עליך להציג את תעודת האחריות המוגבלת חתומה, בצירוף חשבונית הקניה.
 • אחריות מיום התקנת המערכת הנה בתוקף רק בצירוף אסמכתא מחברת מובילאיי או ממתקין מורשה מטעמה.
 • לצורך קבלת השירות, הנך מתבקש לשלוח תעודת אחריות מוגבלת זו לפקס: 02-5792850 או לסרוק ולשלוח לכתובת ה email של שירות הלקוחות.
 • האחריות חלה אך ורק על מוצר שנרכש לצורך שימוש אישי. האחריות לא תחול לגבי מוצר שנרכש לשם מכירתו.
 • לקבלת שירותי האחריות, פנה למפיץ ממנו רכשת את המערכת, או במקרה שרכשת את המערכת ממובילאיי, פנה למוקד שירות לקוחות מובילאיי, לשם פירוק המוצר מרכבך ומסירתו למובילאיי.
 • למידע נוסף, פנה למוקד שירות לקוחות, באמצעות e-mail: customer-service@mobileye.com או בטלפון 4505*.

 

תנאי תעודת אחריות מוגבלת למערכת Mobileye

מובילאיי מעניקה בזאת אחריות מוגבלת למערכתMobileye   אשר יוצרה על ידה (להלן בהתאמה "האחריות המוגבלת"  ו- "המערכת")  במסגרתה מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ ("מובילאיי") תתקן או תחליף, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא תמורה, כל ליקוי, פגם או קלקול שהתגלה בחומרים ו/או במלאכת המחשבת של המערכת בחלקים ו/או ברכיבים חדשים ומקוריים, ותשיב את המערכת למצב בו היה טרם הליקוי, הפגם ו/או הקלקול. חברת מובילאיי מתחייבת כי במידה ולא תקיים את האמור לעיל, תספק לצרכן מוצר חדש זהה או  מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. האחריות המוגבלת כוללת אף את פירוק המערכת והתקנתה מחדש ברכב ממנו פורקה המערכת.

האחריות המוגבלת תהא תקפה למשך שנה ממועד רכישת המערכת או ממועד התקנתה על הרכב המקורי עבורו נרכשה המערכת, לפי המאוחר, ובלבד שהתקנה כאמור בוצעה בתוך שבעה ימים מיום רכישת המערכת וכמו כן שעד למועד התקנתה, המערכת נותרה באריזתה הסגורה ונשמרה בתנאים סבירים. אחריות מיום ההתקנה הנה בתוקף רק בצירוף אסמכתא מחברת מובילאיי, או ממתקין מורשה שלה. אחריות מעבר לתקופת זמן זו הנה בתוקף רק בצירוף אסמכתא מחברת מובילאיי.

התקנת המערכת, פירוקה ו/או העברתה מרכב לרכב יתבצעו אך ורק בידי מתקין שהוסמך לכך בידי חברת מובילאיי ו/או מי מטעמה ומחזיק בתעודת  מתקין מורשה תקפה.  אין לפתוח חלק כלשהו מחלקי המערכת!

על אף האמור לעיל, האחריות המוגבלת לא תחול, וחברת מובילאיי תהא רשאית לדרוש תמורה בגין תיקון או החלפה שתבצע במערכת לפי דרישת הצרכן ובעד הובלתם, החלפתם ו/או התקנתם, לפי הענין, אם הוכיחה כי הליקוי, הפגם ו/או הקלקול בהם נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:

(1) כוח עליון (לרבות שריפה, מים, נוזלים, פגיעת ברק, מכת חשמל, כניסת גוף זר, חרקים וכו'), שהתרחש לאחר מסירת המערכת לצרכן;

(2)  נזק מכוון, ופעולה (לרבות מחדל) בזדון או ברשלנות;

(3)  התקנת המערכת, פירוקה ו/או העברתה לרכב אחר שלא על ידי מתקין מוסמך של חברת מובילאיי ו/או של מורשה מטעמה. יובהר כי לקוח שזכה להטבה מטעם משרד התחבורה בקשר עם המערכת יהיה כפוף לתנאי תקנות ונהלי משרד התחבורה בעניין זה.

(4)  חבלה, מכה, שבר פנימי או חיצוני מכל סיבה שהיא.

(5)  חדירת נוזלים, סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא.

(6)  שימוש ותחזוקה לא נאותים ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש.

(7)  חלקי המערכת נפתחו, הוכנסו בה תיקונים ו/או שינויים, או ניסיון לתיקונים או שינויים, שלא בידי חברת מובילאיי.

)8) מערכת שסופקו לבקשת הלקוח, אשר מובילאיי ציינה, שהיא עשויה שלא להתאים למפרטים הטכניים המתאימים או להוות מוצר נסיוני ו/או בתהליכי פיתוח.

חברת מובילאיי תעמיד לרשות הצרכן שירותי תיקון והתקנה בתשלום למשך שנה נוספת בתום תוקף תעודת זו או במקרה של אי עמידה בתנאי האחריות.

האחריות המוגבלת הינה האחריות הבלעדית הניתנת למערכת, והיא מבטלת בזאת כל התחייבויות אחרות למתן אחריות למערכת, בין בכתב ובין בעל-פה, בין במרומז ובין במשתמע.  מובהר בזאת כי אין סמכות לנציג, ספק, מפיץ ו/או סוכן של חברת מובילאיי להעניק אחריות בשם חברת מובילאיי מעבר למפורט בתעודת אחריות מוגבלת זו. האחריות המוגבלת איננה כוללת אחריות בגין נזקים מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, נסיבתיים או עקיפים שהוסבו כתוצאה מהשימוש במערכת.

 

מידע בטיחותי חיוני

לפני תחילת השימוש במערכת Mobileye, הנך מתבקש לקרוא בעיון את ההוראות המפורטות במדריך זה. מידע נוסף ניתן לקבל במדריך למשתמש המצוי ב www.mobileye.com.

אזהרה!  מערכת Mobileye איננה מהווה תחליף לנהיגה בטוחה וזהירה. אין לבצע פעילות כלשהי במערכת Mobileye במהלך הנהיגה.

בהתקנת מערכת  Mobileye הנך מסכים להפעילה בהתאם לתנאי הבטיחות והאזהרות המפורטות להלן.  במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, הנך מתבקש להחזיר את מערכת Mobileye באריזתה המקורית לספק, וזאת בתוך 30 יום ממועד הרכישה כדי לקבל את כספך בחזרה.

מערכת Mobileye הינה כלי עזר אוטומטי לנהג ונועדה להתריע בפני הנהג על מצבי סכנה אפשריים. מערכת Mobileye  איננה מערכת נהיגה ממוכנת ואיננה מפחיתה מחובתו של הנהג לציית לכל כללי הנהיגה הבטוחה והזהירה ולשמור על ערנותו המלאה בכל עת.

למניעת פעולות לא רצויות של המערכת אין ללחוץ על כפתורי Mobileye לפני הבנת אופן השימוש בהם.

בעוד שמערכת  Mobileye מייצגת חדשנות בתחום הראיה הממוחשבת ובטכנולוגיות  נוספות, אין בכוחה להבטיח דיוק של 100% בגילוי כלי רכב, הולכי רגל או מסלולי נסיעה, ו/או בהפקת אזהרות בנוגע לכלל סיכוני הדרך. נוסף על כך, תנאי הכביש, תנאי מזג האוויר ותנאים אחרים  עלולים להשפיע לרעה על יכולת הזיהוי ועל יכולות ההתרעה של מערכת Mobileye. לפיכך, נהגים מוזהרים בזאת שלא להסתמך על Mobileye  כתחליף לכללי נהיגה זהירה ובטוחה.

התקנה והוראות בטיחות

התקנתה ופירוקה של מערכת  Mobileyeברכב חייבת להתבצע על ידי מתקין מורשה של מערכות  Mobileye . התקנת Mobileye  ברכב ו/או פירוקה מהרכב שלא בידי מתקין מורשה עלולים לפגוע ו/או לאיין את אחריותה של Mobileye על המערכת.

אין להעביר את מערכות Mobileye  בין רכבים שונים, אלא על ידי  מתקין מורשה של מערכות  Mobileye.

את Mobileye  יש להפעיל ברכבים בעלי מתח הפעלה של  12VDC~24VDCבלבד.

אין לכסות או לחסום את יחידת המצלמה של Mobileye.

אין לעשות שימוש ב-  Mobileye למטרה אשר איננה מפורשת במדריך זה.

מגבלות מערכת Mobileye

מערכת Mobileye מיועדת לשימוש בכבישים סלולים בעלי סימוני נתיבים ברורים.

מערכת Mobileye איננה "רואה" טוב יותר מהנהג. על הנהג אפוא להקפיד להיות עירני בכל עת, ולהסתמך על חושיו בזמן הנהיגה.

מערכת Mobileye מבחינה אך ורק בחלקים האחוריים של כלי רכב כשהם נראים לעין לחלוטין ובמסלול הנסיעה.

מערכת Mobileye איננה מבטיחה דיוק של 100% בגילוי כלי רכב, הולכי רגל או מסלולי נהיגה או בהפקת התרעות על כלל הסכנות הקיימות בדרך. נוסף על כך, תנאי הכביש, תנאי מזג האוויר ותנאים אחרים עלולים להקשות על יכולת הזיהוי וההתרעה של המערכת.

חסימה חלקית או מלאה של שדה-הראיה של המצלמה במערכת Mobileye, תגרום לירידה בתפקוד או לחוסר תפקוד של Mobileye, ויש לוודא כי שדה-הראייה של המצלמה בזמן הנהיגה הוא מלא.

מערכת Mobileye איננה "מחליפה" את הנהג אלא נועדה לסייע לו בלבד, לכן על הנהג לשמור על תשומת לב בעת הנהיגה ולא להסתמך רק על מערכת Mobileye.

רישיון לשימוש מוגבל

חברת Mobileye מעניקה בזאת לצרכן של מערכת Mobileye   רישיון לא בלעדי לשימוש בתוכנות הקבועות בתוך מערכות Mobileye , כמסופק על ידי חברת Mobileye, ולשימוש בתיעוד הנלווה לו.

הצרכן איננו רשאי: (א) לשנות, לבצע התאמה, להחליף, לתרגם או ליצור תוכנות נגזרות מכל תוכנה הנכללת במערכת Mobileye או המסופקת על ידי חברת Mobileye; (ב) לשנות מרכב, לבצע קומפילציה מחדש, לפרק או לנסות להפיק את קוד המקור של תוכנות מערכת Mobileye  ללא היתר בכתב מטעם חברת Mobileye; (ג) להקצות, להנפיק רשיון-משנה, לחכור, לשכור, להלוות, להעביר, לחשוף, או לספק בצורה אחרת את התוכנות הללו, או (ד) להסיר סימני בעלות ממערכתMobileye  או במסמכים הנלווים למערכת.

התוכנה המסופקת על ידי מובילאיי יחד עם המוצר, ככל שתסופק, הינה קניין רוחני המצוי בבעלותה הבלעדית של מובילאיי וספקיה. מובילאיי מעניקה בזאת לצרכן רשיון שימוש לא בלעדי להשתמש בתוכנה ובלבד שהתוכנה מותקנת על גבי המוצר, כפי שנמסרה לצרכן על ידי הספק. הצרכן אינו רשאי למכור, לשווק או להפיץ בדרך אחרת את התוכנה. הצרכן לא יבצע שינויים בתוכנה, לא יתרגם את התוכנה ולא יבצע הנדסה הפוכה, הידור חוזר, פירוק או ניסיון אחר לגלות את קוד המקור של התוכנה. למעט הזכויות המוקנות לצרכן על פי סעיף זה, לא יהיו לצרכן כל זכויות נוספות בקשר עם התוכנה.